Kunst- en Cultuuronderwijs

  Cultuurprofielschool  

Jacob van Liesveldt is een cultuurprofielschool. Kunst en cultuur zijn de wereld om ons heen, wat we waarnemen en hoe we dit ervaren en zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een schoolorganisatie die leerlingen serieus neemt, zorgt voor goede kunst- en cultuureducatie, die bereikbaar is voor iedereen. Kunst- en cultuureducatie is een belangrijke fundament van onze samenleving, draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren tot evenwichtige, zelfbewuste en kritische volwassenen. Dat is de reden waarom het team van Jacob van Liesveldt het belangrijk vindt om een cultuurprofielschool te mogen zijn.

Kunst- en cultuuronderwijs verschaft identiteit aan het individu en zorgt voor verbinding in de samenleving. De meerwaarde voor de leerlingen ligt in de gelijke toegang tot onze rijke culturele historie en de ontwikkeling van het artistiek-creatieve proces. Op Jacob van Liesveldt geven wij ons kunst- en cultuuronderwijs handen en voeten met behulp van een negental kernwaarden:
 

  1. Samenwerken (o.a. het inzicht hebben in de eigen rol in een groep en verantwoordelijkheid voelen van een groepsproduct en -proces).

  2. Vakspecifieke vaardigheden (o.a. het bewust omgaan met materialen, gereedschappen en ruimtes die nodig zijn bij specifieke onderdelen in het curriculum).

  3. Onderzoeken (o.a. het kritisch bekijken van informatiebronnen en weten hoe je een goed onderzoek moet doen).

  4. Waarderen (o.a. het respect tonen voor personen en werken uit eigen en andere culturen en het kunnen geven van opbouwende feedback).

  5. Ontwikkelen van talent (o.a. bewust met persoonlijke groei omgaan en herkennen en stappen willen nemen in het ontwikkelen van talent)

  6. Presenteren (o.a. het zelfverzekerd voor een groep mensen staan en een duidelijk verhaal kunnen houden over eigen werk).

  7. Nieuwsgierigheid (o.a. het toelaten geprikkeld te worden en zelfstandig de wil te hebben om te verkennen.)

  8. Reflecteren (o.a. het kunnen terugkijken op proces en product, met een expliciete inzet op persoonlijke ontwikkeling.)

  9. Experimenteren (o.a. het durven proberen van verschillende nieuwe vaardigheden, zonder vrees om iets fout te doen.)

In de praktische uitvoering betekent dit wij extra aandacht besteden aan kunstzinnige- en culturele activiteiten. Zo hebben de vakken BV, Muziek en CKV-J (Culturele en Kunstzinnige Vorming Junior) in de onderbouw en is er de mogelijkheid om examen te doen in BV of Muziek. Het draagvlak onder de collega’s is groot getuige de vele vakoverstijgende projecten. Bovendien is er een uitgebreid excursie- en projectenpakket. Voor meer informatie zie het vakplan “cultuurprofielschool”.

 

Visie

Als leerlingen bij ons van school gaan, krijgen ze meer mee dan een diploma.

Leerlingen hebben door uitdagend cultuuronderwijs hun creativiteit ontwikkeld, waardoor ze voorbereid zijn op een actieve deelname aan een globaliserende maatschappij.

 

Missie

De leerlingen werken op een respectvolle manier samen en denken en werken tijdens het onderzoeken op een oplossingsgerichte manier. De leerlingen krijgen door vakspecialisten kennis en vaardigheden mee die ingezet worden om zichzelf te uiten en te presenteren. Moderne media en techniek spelen hierbij een grote rol. De leerlingen ontplooien hun nieuwsgierigheid, ontwikkelen hierdoor hun persoonlijke smaak en ontdekken waar hun talenten liggen. De leerlingen herkennen de waarde van kunst en cultuur in de maatschappij en zij proeven aan en experimenteren met een breed scala aan activiteiten. De leerlingen kijken kritisch naar zichzelf en de wereld om hen heen. De leerlingen leggen verbanden, waardoor ze weloverwogen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun gemaakte keuzes.

 

Cultuurprofielschool