Jaaroverzicht 2017 - 2018

1 feb
Leesveldtje nummer 6

5 feb
2e tijdvak toetsweek 2 (hele dag)

6 feb
afname herstelrepetitie havo-3

15:15

6 feb
2e tijdvak toetsweek 2

15:15

7 feb
onderbouwwiskundedag klas 3p

08:15

7 feb
Masterclass PO

8 feb
uitreiken rooster ouderspreekavond bovenbouw

8 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

9 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

9 feb
Open Podium

19:15

10 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

13 feb
proefexamen Cambridge English tto-3

08:30

13 feb
2e tijdvak toetsweek 2

15:15

14 feb
Masterclass PO

14 feb
Valentijnsbloemen

14 feb
ouderspreekavond bovenbouw (lj 4 t/m 6)

18:30

16 feb
IB Deadline Written Task 2 Draft 5tth en 6tta

19 feb
voorlichting 4M (laatste periode+presentatie PWS) ouders en leerlingen

15:15

20 feb
MUNA 5ttH, 5ttA, 6ttA

20 feb
2e tijdvak toetsweek 2

15:15

21 feb
5H proefstuderen HR

21 feb
MUNA 5ttH, 5ttA, 6ttA

21 feb
inleveren definitief profielwerkstuk

21 feb
leerlingen onderbouw vrij

21 feb
leerlingen bovenbouw op afroep les

22 feb
MUNA 5ttH, 5ttA, 6ttA

22 feb
laatste dag inhalen lessen lo 5H / 6A

23 feb
IB Formal Deadline Written Task 1 + 2 5tth en 6tta

26 feb
eerste dag voorjaarsvakantie

27 feb
voorjaarsvakantie

28 feb
voorjaarsvakantie

28 feb
IB Formal Deadline Oral Activities 5tth en 6tta